ba2015

Demonstrasjonsprosjekter

Det etableres en tilsvarende ordning som Constructing Excellence benytter i Storbritannia, det vil si:

  • Det identifiseres et antall demonstrasjonsprosjekter med god spredning geografisk, aktørmessig og sektor av BAE-næringen.
  • Hvert prosjekt utpeker ett eller flere områder av ny praksis fra en “meny” satt opp av partnerne i BA2015 som skal prøves ut.
  • Utprøvingen fasiliteres av en ekspertgruppering (forskere, konsulenter og utvalgte ressurser fra partnerne) og dokumenteres, både med hensyn til effekter og hva som virker/bør justeres.
  • Ordningen finansieres gjennom en kombinasjon av programfinansiering av BA 2015, direkte støtte fra det enkelte prosjekt til den tilknyttede eksperten samt evt. offentlig finansiering, typisk gjennom Bygg21.
  • Læring fra demonstrasjonsprosjektene skal formidles på en lettforståelig og anvendbar måte, gjerne etter mønster fra CII sine rapporter fra aktiviteter der man har både en implementeringsveileder, ofte skrevet av bransjefolk, og en mer forskningsorientert rapport, skrevet av forskere.

Disse demonstrasjonsprosjektene vil bidra til at:

  • Det skapes mange “ringer i vannet” der ulike aktører på ulike steder får erfaringer med ny praksis
  • Nye metoder prøves ut og videreutvikles
  • Effekter dokumenteres og brukes som argument for videre implementering
  • Det etableres læringsmateriell som tas inn i Byggenæringens prosjektskole og NTNUs utdanning innen området.
  • Prosjektene selv oppnår høyere prestasjoner

Det siste er vel dokumentert fra Storbritannia, der objektive målinger av resultatene i demonstrasjonsprosjektene viser at disse presterer bedre enn snittet for bransjen. Dette skyldes nok en kombinasjon av at ny praksis tas i bruk og at demonstrasjonsprosjektene kommer “i søkelyset” på en slik måte at de involverte legger ned ekstrainnsats for å lykkes med prosjektet. Ordningen er beskrevet i mer detalj i “Notat om demonstrasjonsprosjekter”, B. Andersen, BA2015