ba2015

Hvorfor denne satsingen?

Bygg- og anleggsbransjen er en av Norges desidert største og viktigste næringer med en betydelig sysselsetting over hele landet. Næringens produktivitet og evne til å produsere effektivt betyr derfor mye for velstandsutviklingen og Norges evne til å fremstå som attraktiv og konkurransedyktig.

BA 2015 er etablert av partnere som ønsker å bidra til en positiv utvikling i byggebransjen. Det er bestemt at programmet skal sette seg klare mål med ambisiøse tidsfrister. BA 2015 vil derfor sluttføre flere konkrete oppgaver innenfor et tidsspenn på kun noen få år. Programmet vil lage «beste praksis» for viktige områder av et prosjekt, basert på god metodikk fra andre land. NTNU vil bli styrket som et ledende kompetansesenter for opplæring og forskning innen Prosjektledelse og det vil bli etablert et «center of excellence» innen området.

 

Atkins har siden starten av Terramar AS  i 1987 bidratt til gjennomføringene av noen av landets største prosjekter, med sentrale roller i ledelse og styring.  Atkins bruker sin kompetanse og engasjement til å utvikle og oppgradere samfunnskritisk infrastruktur og teknologi, skape et velfungerende helsevesen, bygge effektive og trygge byer og digitalisere offentlig forvaltning til beste for oss alle. Dette gjøres ved hjelp av Atkins gode systemkompetanse og selskapets mer enn 60 medarbeidere, som både besitter lang erfaring og god metodekunnskap."

Morten Engh, Atkins

Webside: www.terramar.no