ba2015

Hvorfor denne satsingen?

Jernbaneverkets Utbyggingsdivisjon ivaretar byggherrerollen for store jernbaneutbygginger fra detaljplanlegging til ferdigstilte anlegg. For oss er effektive og feilfrie prosjekter en hovedmålsetting. Vi skal også bidra aktivt til å utvikle Jernbaneverkets leverandørmarkeder. Som en del av dette ligger et ansvar for å utvikle kompetansen i den sektoren vi opererer i.

For å møte fremtidens økende transportbehov, skal vi forbedre produktiviteten innenfor utbygging av infrastruktur. For å få dette til må vi effektivisere hele verdikjeden i våre utbyggingsprosjekter. Vi må sette enda strengere krav til kompetanse og samhandling, samt sikre gode og forutsigbare kontraktsmodeller. For å oppnå denne forbedringen er det viktig å ha et forutsigbart leverandørmarked, og anvende nye og moderne entrepriseformer der dette er hensiktsmessig.

For oss blir BA 2015 en viktig nasjonal satsing for å øke verdiskapning i BAE næringen generelt og som et virkemiddel for å nå egne mål og ambisjoner.

Per Arne Fredriksen, JBV

Webside: www.jernbaneverket.no/